ၶၢဝ်ႇပွတ်း

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုဝ်ႉၶွမ်း Computer လႄႈ သိူဝ်ႈ တင်းၼမ်ၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းဢူပ်ႇဢွမ်ႉဢႃႊရီႊ ၸႄႈ တွၼ်ႈၽူႈၵဵတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ သိုဝ်ႉၶွမ်း (Computer) လႄႈ သိူဝ်ႈ တင်းၼမ်  ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် RCSS ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၵုမ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14  September 2017 ၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် တီႈၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (ႁွင်ႇ) လႄႈ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶိူင်ႈမိၼ်ၽိုၵ်းတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢႆလၢႆ

ၶိူင်ႈမိၼ်-Jet G-4 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်းမိၼ် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆးတိုၵ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၶၢတ်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိၼ် ပတဵင်ႇ-ႁိၼ်းတႃႇတ-ၵွ-ပတဵင်ႇ၊ ပႃးၽူႈၵွၼ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 03 September 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:15-မူင်း မီးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵူၺ်း တႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ-3 ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သို်ၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႇႁွၼ်ႈတဵၵ်းၶၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽြႃး လႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 28 August 2017 ယၢမ်းပွတ်းဝၼ်း မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2-ၵေႃႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်ၸုမ်ႇ ပႃးထူင် ယိပ်းတင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽြႃး လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသေ လႄႇထွင်ႈႁွၼ်ႈ ဢထမ်ႇမတဵင်းၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ-5 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈသိုဝ်ႉတင်းသွင်ၶႅပ်း၊ ၼိုင်ႈၶႅပ်းလႂ် 2,000-ပျႃး၊ ပေႃးဢမ်ႇသိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း