ၶၢဝ်ႇပွတ်း

မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင် ၸတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၶႃႇၸေႉ

သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း လႄႈ တၢင်းလူႇသၢင်ႇၶႃႇၸေႉ 1630-တူၼ် ဝတ်ႉၸေႉ 160-ဝတ်ႉ တမ်ႈတီႈမူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၽိတ်ႈဢွၼ်ႇ လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ လႆႈ 7-ၶမ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 02 August 2017 ယၢမ်းၵၢၼ်ဝၼ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉမၢႆတပ်ႉ ႁႅင်း 25 ၵေႃႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ဢိူင်ႇၼွင်ဢေ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ  တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိတ်းတၢမ်းထႅင်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇမႃးလၢႆးငၢၼ်း ၼႄ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶဝ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 July 2017 မူႇၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ယႃႈယႃတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇတၢင်းလဵၼ်ႈ ဢူဝ်ႇလမ်ႇပိၵ်ႉ ပီႊ-2024 လႄႈ 2028 လိူၵ်ႈၸတ်းတီႈမိူင်း ၾရင်ႇသဵတ်ႈ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇတၢင်းလဵၼ်ႈ ဢူဝ်ႇလမ်ႇပိၵ်ႉ (Olympic Games) ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်း ပီႊ-2024 လႄႈ ပီႊ-2028 ၼၼ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈဢွင်ႈမၼ်း ပဵၼ်တီႈဝဵင်းပျႄးရိသ်ႉ (Paris) ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ (ပိၼ်ႇတိတ်ႉ) လႄႈ တီႈဝဵင်းလွတ်ႉသ် ဢဵင်ႇၵျႄႇလိသ်ႉ (Los Angeles) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၶိူဝ်းတႆးႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/05/2017 ၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် ၸုမ်းၶိူဝ်းတႆးႁႅင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (ဢၼ်မီးတီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ) ၸူႉငိုၼ်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်  ငိုၼ်းၶႄႇ 1,280 ယႅၼ်ႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸူဝ်းမိူင်း လႆႈႁပ်ႉဝႆႉသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ သူင်ႇထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း