ၶၢဝ်ႇပွတ်း

ပၢင်ပွႆးလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းလႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် RCSS/SSA

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်း လႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 RCSS/SSA ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးယီႈ လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း တီႈပၢင်ႁူမ်ႈ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽွင်းယၢမ်းပီႊမႂ်ႇၶႄႇ မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽွင်းယၢမ်းပီႊမႂ်ႇၶႄႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၶႄၾႆး ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ပီႇတုၸိတ်ႉ ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၵႂႃႇဢဝ်လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင်

ပီႈၼွင်ႉတႆးဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇလွႆၸႄႈ  ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸႄႈ  ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇသဵင်ႈတၢင်းမႂ်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 100 ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ထုၵ်ႉယႃႉပႅတ်ႈလိၵ်ႈတႆး

ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း တိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ရပၶ) ၸီႉသင်ႇ    ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမွတ်ႈပႅတ်ႈပၢႆႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းဢၼ်တႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20/06/2016 ၼၼ်ႉ ပၢႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅမ်ႈဝႆႉတူဝ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20/06/2016 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သွင်ၽူဝ်မေး တၢႆယွၼ်ႉၵိၼ်ႁဵပ်းၽိတ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶျေႇ ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မေး ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉမဵဝ်း ဢဝ်ႁုင်ၵိၼ်ၵပ်းၶဝ်ႈလႄႈ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉႁဵပ်း တင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း