ၶၢဝ်ႇပွတ်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမီႇၽၵ်းထိုင် RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ မိူင်းၶၢင် လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆး(ပွတ်းႁွင်ႇ) ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်း ၸေႇတၼႃႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈထိုင် ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သွင်ၽူဝ်မေး ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04/12/2017 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သွင်ၽူဝ်မေး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း + ၼၢင်းဢေယူင်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း 300,000-ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ပျႃး) ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းပွၼ် ၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ထိုင် RCSS/SSA

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီ သတ်ႉထႃႇ ၸေႇတၼႃႇယႂ်ႇႁႅင်း ႁၵ်ႉပႅင်းၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ် သွၵ်းတိၼ်လႄႈ မူင်တိၼ်(ဝႃႇတိၼ်) ထိုင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇတီႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 November 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:45-မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇတီႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆ-325 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 519 ၶဝ်ႈၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-519 ငဝ်ႈတပ်ႉမိူင်းတူၼ် ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်ၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-14 တိူင်းသိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇ (တသၶ) ၵဵင်းတုင် ႁႅင်း 20-ပၢႆ တဝ်ထိူၼ်ႇလတ်းယုမ်းသေ ၶဝ်ႈၶျႃႉၼွၼ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇပွတ်း