ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸဝ်ႈမီးၼႂ်းႁူဝ်ၸႂ်တႃႇသေႇ

ၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁိုဝ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA) လႆႈသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇၼႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 14 March 2017ၸိုင် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈတဵမ် (13)ပီႊ လီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတေႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တိုၵ်ႉမီး ၼႂ်းႁူဝ် ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႃႇသေႇ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တေႃလွၵ်ႇဢွၵ်ႇယွတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ပၢၼ်ပဵၼ်တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် မီးႁၢၵ်ႈ၊ မီးလမ်း၊ မီးၵိင်ႇ၊ မီးမႂ်၊ မီးယွတ်ႈ၊ မီးမွၵ်ႇ၊ မီးမၢၵ်ႇသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇပၢၼ် တေႃလွၵ်ႇႁႅင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈပၢၼ်ပဵၼ် တေႃလွၵ်ႇႁႅင်ႈသေ ၶိုၼ်းၸိုၼ်ႇတူဝ် ၸိုၼ်ႇၸႂ် ၸိုၼ်ႇႁႅင်းသေ သိုပ်ႇမီးလမ်း၊ မီးၵိင်ႇ၊ မီးမႂ်၊ မီးယွတ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းႁိုဝ်တေငၢႆႈငႅမ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းသၢႆတႃၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ်PSO

ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး ၼႂ်းပၢၼ်လၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပၢၼ်သိုပ်ႇ ပၢၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ် မီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လၢႆသႅၼ်း လၢၵ်ႇလၢႆတင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇမႃးၽွင်ႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် မႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်း