ၶၢဝ်ႇ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တွႆႇယႃႉႁိူၼ်းသေ တီႉမတ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼမ်ႉၶမ်းၵႂႃႇ

ၸုမ်းသိုပ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဝ်သဵမ်(ၶူဝ်) တွႆယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းသေ ထတ်းထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ တီႉမတ်ႉတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ပႃးၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆး ဢၼ်ၸုမ်း မုလ်ၼိထိ မႅပ်ႇ (MAP Foundation) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Holiday Garden ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇလီငၢမ်း လႄႈ မီးၽွၼ်းလီတႃႇ သိုဝ်ႇတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်းဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း Bank Account ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ

ဝၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ Bank Account ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ႁူဝ်ၸူဝ်ႈမူင်းမၼ်းၵူၺ်း Bank Account ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိုတ်ႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၼၢႆႇႁူင်သႃဝႃႈ မီးလၢႆၸုမ်း ၶႂ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ UNFC

4-ၸုမ်း ဢၼ်ပႃး ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း UNFC ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈလၢႆမူႇၸုမ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ UNFC ၊ လွင်ႈၼႆႉတေဢဝ်ဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ NMSP ၼၢႆႇႁူင်သႃလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

4-ၸုမ်းပႃး KIO ထွၼ်ဢွၵ်ႇ UNFC ယဝ်ႉ

ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝ (WNO) 4-ၸုမ်းဢၼ်လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 UNFC ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈ-3 လႆႈတႅပ်းတတ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇ တီႈလုၵ်ႈၸုမ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ