ၶၢဝ်ႇ

ပျီႇတုၸိတ်ႉၼႃးယႆး ယိုဝ်းၵွင်ႈလမ်းၸွမ်းလင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈငႃသႂ်ႇၼႃႈ

ပျီႇတုၸိတ်ႉၼႃးယႆး ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈသၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယိုဝ်းၵွင်ႈလမ်းၸွမ်းလင်ထူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၸမ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇသေႁွင်ႉၵိုတ်း ဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵွင်ႈၸီႉၸမ်ႈ ငႃသႂ်ႇၼႃႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3-တပ်ႉၵွင် တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3-ၸႄႈဝဵင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင် ၶမရ-516 ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၶမရ-518 မိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၶလရ-248 မိူင်းၼၢႆး ၵႂႃႇတီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ မိူင်းပွၼ် လႄႈ ၼမ်ႉၸၢင် လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်တႅၼ်းပၼ် သင်သေဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈၶျႃႉၼွၼ်းၸွမ်းဝတ်ႉသေ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူမ်ႈၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းပၼ်၊ ၵၢၼ်တီႇပႅတ်ႈသူၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈႁူႉၸွမ်း ပဵၼ်ပွၵ်ၵမ်းထူၼ်ႈ-8 ၼႂ်းပီႊ-2017။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွႆၸေႊ (ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း) ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽၢၼ်ႇထိုင် တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႄႉၵိၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ဢိူင်ႇလွႆၸေႊ တပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း MHH မၢၵ်ႇၸၢင်ယၢင် ၶဝ်ႈမႃးၺွပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမၢၼ်ႈဢုင်ႊလူင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပွႆႇမႃး၊ ၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးၺွပ်းၵူၼ်းၵႂႃႇ သွင်ၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 701 ၸတ်းပွႆးလူပ်းၸဵင် ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ႁူမ်ႈပွႆးလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵႂႃႇတီႈထုင်ႉမၢဝ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 701 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးလူပ်းၸဵင် ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပွႆးလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 701 ထုင်ႉမၢဝ်း မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင် မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 20,000-ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵေႃတႆး လူင်းသပ်းလႅင်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃႇတႆး-ၵႃႇလိ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်တီႈသေ လူင်းသပ်းလႅင်းၼႄ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေယဝ်ႉ သိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄ တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တီႈလႅၼ်လိၼ် ၶၢင်-တႆး-ၶႄႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ