ၶၢဝ်ႇ

CSSU ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Royal Taunggyi Hotel ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 40-ပၢႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၼၢႆး လႄႇႁွၼ်ႈတဵၵ်းၶၢႆ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူၺ်ႈၵႃႈယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ-248 မိူင်းၼၢႆး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ-2 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ရလၶ) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ်တင်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈသေ လႄႇႁွၼ်ႈထွင်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆသေ တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုဝ်ႉဢဝ် လူၺ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်းထိုင် 12:00-မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႉၸုမ်းသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး တီႈႁူင်းႁေႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 300-ပၢႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇၵိုင်ႇဢၢပ်ႈ လႅပ်ႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းယူးရူပ်ႉ (Europe – EU) ၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸၼ်ႉၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢင်းၶိူဝ်း ၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထိုင် RCSS/SSA

သၢင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူဝ်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 150,000-ပျႃး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ