ၶၢဝ်ႇ

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ဢဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝၢင်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမွၼ်းၶဝ် လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းမွၼ်း ၶဝ်သေယဝ်ႉ လႆႈတႅပ်းတတ်း တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ 400-ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆး

Loading ...

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈတိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႄးၵျီးၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းမျၢၼ်ႇဢွင်ႇ တိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ယႃႉလူႉလႅဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈတႄးၵျီးၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းမျၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၼႂ်းတိူင်းဢီႇရႃႇဝတီႇ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵဝ်းယႃႉသေ လႆႈလူႉလႅဝ်ႁၵ်းၶၢတ်ႇ ပဵၼ်ပုတ်းပဵၼ်ပွတ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း

ႁၢင်ႈ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶမရ-527 မိူင်းသၢတ်ႇ လႄႈတင်း ပီႇတုၸိတ်ႉ မွင်ႇတူဝ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်မွၵ်ႈ 40-ၵေႃႉသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၵဝ်းယႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ သုမ်းတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 4-သႅၼ်ပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးတူဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈ တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

ဝၢၼ်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ-6 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူးထၢတ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼရေးသဝရႃၼုသွၼ်၊ ပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10-ပီႊတဵမ် လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢမ်ပွႆးသေ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းထိုင် ၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်း ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းၽူင်း ႁႂ်ႈလႆႈယေႃးတူဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်တၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူးထၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ