ၶၢဝ်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈပၢင်သၢင်း

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ပၢင်သၢင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႃႇတေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွင်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မၵ်းမၼ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း မၢႆမီႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မတ်ႉတႃ-66

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မတ်ႉတႃ-66(ဃ) ၼၼ်ႉသေ လွင်ႈတႃႇပၼ် ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁွင်း ၵူၼ်းၵေႃႉထုၵ်ႇတိူင်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လႄႈ လွင်ႈတႃႇယွမ်းယွၼ်ႇပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈထိုင် 2-ပီႊ ၸဵမ်ၵႂႃႇၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼုင်ႈၶူဝ်းၽၵ်းၵႃႇသေ ပႂ်ႉတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင် ၶၢင် ဢိူင်ႇၼွင်ၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လုၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇမူႇၸေႊ) မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ လႅၵ်ႈပဵၼ် တၢမ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ယူႇတီႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ မႄးတိုတ်ႉၸၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈဢၼ်ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉသေ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႆႈတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မၢႆမီႈတႃႇၽူႈၸိူဝ်း သူႇသမ်းၸႂ်ႉၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ တၢမ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ မၢႆမီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ ၵေႃးလဵၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵၢၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ပၼ်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း

ၽူႈၵုမ်းသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင် တွၵ်ႇတႃႇတဵင်းဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ပၼ်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပႃးၼႂ်းမၢႆမီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၵေႃးလဵၵ်ႉတီႇၵရီႇ၊ ၵေႃးလဵၵ်ႉ လႄႈ ပၢႆးသၢႆႊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ