ၶၢဝ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း သေပိုတ်ႇၶူဝ်တီႈမိူင်းမွၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈမီး ၵူၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း (ၶျွင်းသူင်ႇ) ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ-ၶျွင်းသူင်ႇ တီႈမိူင်းမွၼ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈ “ၶူဝ်ပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း” (ၵုၼ်ၽီလူး) ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၵႄႈ မီးသဵင်သၢၼ်ၶတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်သွၼ် Computer လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇ တီႈၵႃႇလိ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ် ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer) လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၸတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမၢႆ-12 တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆလႅင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႈ သၢမ်ၵဵင်း ဝဵင်းၵႃႇလိ ႁိုင်မွၵ်ႈသွင်လိူၼ်ၼၼ်ႉ လူင်းပၢင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လႆႈပိုတ်ႇၸတ်း ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး၊ ဝၼ်းၽတ်း မိူဝ်ႈဝႃး 26 April 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:10-မူင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

NMSP မီးပၢင်ၵုမ် တႃႇလွင်ႈပႃႇတီႇမွၼ်း တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်လႆႈ လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွမ်ႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ရေးၶျွင်းၽျႄး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၸွင်ႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) လႄႈ လွင်ႈတႃႇၸၢင်ႈႁႂ်ႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမွၼ်း ပေႃးတေႁူမ်ႈႁွမ်း ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၽႄႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  လႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁေႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ၶၢဝ်ႇ