လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် FM 103 MHz တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် 05 September 2017

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ရေႇတီႇဢူဝ်ႇ လၢႆးၵၢၼ်ပွႆႇသဵင် 05 September 2017

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA