ဝွၵ်း

ၵၢၼ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS ယုၵ်ႉၸၼ်ႉ/ မူၼ်ႉမႄးလုမ်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ဝၼ်းတွင်ႉၾႃႉသီသွမ်ႇ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

59th ပီႊတဵမ် ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မၼ်းၵူဝ်ယဝ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပၢင်လႅမ်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ