ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထႅမ်ပေႃႉၶဝ်ႈၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ် မိူဝ်းထႅမ်ၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04-05 December 2017 သွင်ဝၼ်း သွင်ဢွင်ႈတီႈ။

   
   
   
   
   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထႅမ်ပေႃႉၶဝ်ႈၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး