ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း - ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59-ပီႊ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း - ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59-ပီႊ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပွင်ႇလႅင်းထိုင်

primi sui motori con e-max

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢွၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၶၢဝ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇပၼ် ပေႃႈမႄးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၽႄ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ယဝ်ႉယွၵ်ႇယုမ်ႉၶူဝ် သဵင်ႁုၼ်ႉၼူဝ်မူၼ်ႈပၼ်း ႁူမ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၽၵ်းမီႇ ဝၼ်းထီႉ 22 March 2017 ပူၼ်ႉမႃး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ မူႇၸႄႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၶၢဝ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇၼွင်လွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၶၢဝ်းမႆႈ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မူႇဝၢၼ်ႈ၊ မေႃသွၼ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 120-ၵေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/01/2017 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ လူမ်ၸႂ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ