ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ႁၢင်ႈ- RCSS ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်း  ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မၢႆ-5 ၊ မၢႆ-2 လႄႈ မၢႆ-12 ၊ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ႁၢင်ႈ- RCSS တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးယူတ်းယႃ လႄႈ ပူၵ်းပွင်တၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽေးၶဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 26 June 2016 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 26 June 2017 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း - ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59-ပီႊ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း - ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59-ပီႊ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ပွင်ႇလႅင်းထိုင်

primi sui motori con e-max

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢွၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၶၢဝ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထူၺ်ႈၽၵ်းမီႇပၼ် ပေႃႈမႄးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၽႄ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ယဝ်ႉယွၵ်ႇယုမ်ႉၶူဝ် သဵင်ႁုၼ်ႉၼူဝ်မူၼ်ႈပၼ်း ႁူမ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၽၵ်းမီႇ ဝၼ်းထီႉ 22 March 2017 ပူၼ်ႉမႃး။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ