ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/01/2017 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ လူမ်ၸႂ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႉၶဝ်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/11/2016 ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႉၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

RCSS လႄႈ PNO ႁူမ်ႈမိုဝ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶဵပ်းႁၢင်ႈ- ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း  (PNO) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸပ်းၵၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တၢင်းႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸိုင်ႈ မီးလိၵ်ႈတႆး "မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ" တူဝ်ယႂ်ႇယႂ်ႇ တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆ ၽၢႆႇလင်ၵွင်းမူး ပိုတ်ႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်း ၵိုတ်းၸွမ်း လွင်ႈႁၢင်ႈလီ ၾိင်ႈငၢမ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ- ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း PSLF/TNLA လႄႈ KIO/KIA (28 May 2016)

ၸဝ်ႈသင်ႇၶလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ယိပ်းပၢႆႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PSLF/TNLA လႄႈ KIO/KIA ႁႂ်ႈယၢၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သိုပ်ႇယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ