ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် RCSS/SSA ပေႃႉၶဝ်ႈ ထူၺ်ႈထူဝ်ႇၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ် ထႅမ်ပေႃႉၶဝ်ႈ ထူၺ်ႈထူဝ်ႇၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈမၢႆ-5 တီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-14 December 2017 ၼင်ႇမီးလွင်ႈမိုတ်ႉၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထႅမ်ပေႃႉၶဝ်ႈၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ် မိူဝ်းထႅမ်ၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04-05 December 2017 သွင်ဝၼ်း သွင်ဢွင်ႈတီႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈ ဢဝ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႃႈတီႈမၢႆ-5 ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 December 2017 ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 02 December 2017 ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈယုမ်ႉၶူဝ် ၼင်ႇမီးလွင်ႈ မိုတ်ႉၵိုတ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ၵႂႃႇတီႈပၢင်ႇပွႆး ႁိမ်းၵျွင်းတေႃႇၽြႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18-19 November 2017 တင်းႁိုင်သွင်ဝၼ်း၊ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ဢဝ်ၵွင်မွင်းသိူင်း/တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းၶၢင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈပွႆး 6,000-ပၢႆ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2112-ၼီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူၼ်ႈပွႆးတင်းၼမ်၊ မီးတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းတႆး၊ တီႈၶၢႆ ၶူဝ်းၼိုင်ႈတၢင်းဝႆတႆး၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇလဵၼ်ႈၸဵင် ၸဵမ်ၵႂႃႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ