ၵႃႇတုၼ်း

ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၾူၼ်မႃး

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၵႃႇတုၼ်း ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၾူၼ်မႃး

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA