ၵႃႇတုၼ်း

လၢဝ်းပၢၼ်းလူင် တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၵႃႇတုၼ်း လၢဝ်းပၢၼ်းလူင် တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း