ၵႃႇတုၼ်း

တီႈၵပ်ႉတီႈၵိၼ်း - သိူဝ်ႁၢၼ်

primi sui motori con e-max
You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၵႃႇတုၼ်း တီႈၵပ်ႉတီႈၵိၼ်း - သိူဝ်ႁၢၼ်

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA