ၵႃႇတုၼ်း

မွၵ်ႇၵီႈၼႂ်းၵႄႈမုၵ်ႉၾႆး

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵႂင်ၵႂင်... ၵႃးၵႃး

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၼူၵ်ႉယုင်းၶမ်း ယဵၼ်ပဵၼ်ၵႃလမ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

သႂ်ႇ... ၵမ်းၼႆႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ