ၵႃႇတုၼ်း

ဢဝ်ယၢင်ၸၢင်ႉတိင်ၸပ်းဝႆႉယဝ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

တႆးမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လႅၼ်ႈတၢင်းၵႆသမ်ႉႁူၼ်လင်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၽူႈလၵ်ႉလူင် ပဵၼ်ၸူၼ်

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ