ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈ ဢဝ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႃႈတီႈမၢႆ-5 ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 December 2017 ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 02 December 2017 ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈယုမ်ႉၶူဝ် ၼင်ႇမီးလွင်ႈ မိုတ်ႉၵိုတ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵႂင်ၵႂင်... ၵႃးၵႃး

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

လႅၼ်းတၢႆၵေႃႈ လႅၼ်းပုတ်ႉ

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ - ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထႅမ်ပေႃႉၶဝ်ႈၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢဝ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ် မိူဝ်းထႅမ်ၸွႆႈပေႃႉၶဝ်ႈ ပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04-05 December 2017 သွင်ဝၼ်း သွင်ဢွင်ႈတီႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မွၵ်ႇၵီႈၼႂ်းၵႄႈမုၵ်ႉၾႆး

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home မႃႊတီႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ