ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ်

 

တႆးၼေႊသျဵၼ်ႊ

  

www.tai-nation.org

                                   ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်  

    http://www.rcssanc.org

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

 

www.cjourney.info

ၼမ်ႉၶူင်း

 

www.namkhung.com

ၶၢဝ်ႇသၢၼ်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ

 

www.shaninform.org

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇ

 

http://www.taiyouthcm.com/

ငဝ်ႈငုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ

 

www.taicentre.org

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး

 

www.shanwomen.org

သႃလဝိၼ်ႊၼိဝ်ႊသ်

 

www.salweennews.org

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ

 

 

http://www.taiculture.com/

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  

 

www.ssppssa.org

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  

 

http://www.shanhumanrights.org/

Shan Orphans

 

www.shan-orphans.org

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊရ် Skill Share

 

www.sitandread.com

သႅင်တဵၼ်း

 

www.sengtien.th.gs

သိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ

 

http://www.youthpowermedia.org

ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

 

www.sssny.org

ၽႅင်းၵႂၢမ်းတႆး

 

www.shanmusic.tht.in

ပၢင်လူင် (ၵွၼ်းၶေႃ)

 

http://www.Panglong.org/

 

   
primi sui motori con e-max
You are here: Home ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ် သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လိင်ႉၶ်ဝႅပ်ႉတႆး ထႅင်ႈၼမ်လၢႆ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA