ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပဵၼ်ၵေႃႉသူင်ႇပၼ်ယႃႈၼႆ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ ဢၼ် RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈလၢတ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ယွႆႈယႅမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းလွင်ႈထၢမ်တွပ်ႇၵၼ် တင်းမၼ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵေႃႉသူင်ႇပၼ်ယႃႈတႃႇၶၢႆ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၽူႈၼမ်း ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈသပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ငဝ်ႈႁၢင်ႈသဵင်၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ ၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၽႃႇသႃႇ တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸူဝ်းဝိၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပလွင်ႈ လႆႈၽိတ်းမေႃးထဵင်လႃႇ သႄႉသွမ်း မီးပၼ်ႁႃၵၼ် တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်းလၢႆး (Online)ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼမ်ၼမ်၊ တီႈၽိတ်းမေႃးထဵင်လႃႇၵၼ် ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း 3-ၶေႃႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

2017 ပႆႇၸႂ်ႈ ပီႊငမ်းယဵၼ် ၼင်ႇၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်လၢတ်ႈ - ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸီႉၸမ်ႈ

ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပီႊ-2017 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လွင်ႈလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽွင်ႈ၊ တႃႇတေပဵၼ်လႆႈ ပီႊငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မီး 3-လၢႆးၼႆ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၸပ်းၸႅင်ႈပၼ်ႁႃ တီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ပၢင်ၵုမ် CSSU

ပိူဝ်ႈယွၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႆႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵတ်းယဵၼ် လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်လႆႈလႄႈ တီႈဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ မႃးႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပိူင်လူင်တႄႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼမ်ႉၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေႉတေႉ၊ တီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

More Articles...

You are here: Home ၶေႃႈထၢမ်တွပ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA