Welcome to Tai freedom

ၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ-17 ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယႃ ၸုပ်ႈ-18 လႄႈ ပၢႆးယႃၸၼ်ႉ-2 ၸုပ်ႈ-6 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ တီႈႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တင်းႁိုင် 7-လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-11 မိူဝ်ႈၼႆႉ။

ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  09:00-မူင်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ ၶူးသွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 72-ၵေႃႉ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ၼပ်ႉယမ် 2-ပိူင်သေ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-1 RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သီႇရိ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ- ၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၽိုၵ်းသွၼ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ ဢၼ်လႆႈၽိုၵ်းယူႇၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းၽိုၵ်းတႃႇမေႃ၊ ၽိုၵ်းတႃႇႁဵတ်း၊ ၽိုၵ်းတႃႇထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း၊ ၵၢၼ်ဢၼ်သူႁဝ်းႁဵတ်းယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း၊ ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း သမ်ႉပဵၼ် ထွတ်ႈမျၢတ်ႈလူင် 4-ယိူင်ႈ (ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ)၊ တႃႇထွတ်ႈမျၢတ်ႈလူင် 4-ယိူင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ ပေႃႇလသီႇ လၵ်းၼမ်း 6-ၶေႃႈၶိုၼ်ႈမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃၼႆႉသမ်ႉ လွင်ႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈဢဝ် မၼုတ်ႉသယထမ်း လွင်ႈၵူၼ်းသေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ၊ သမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၶဵၼ်ႁဝ်းၵေႃႈယႃႇ ႁဝ်းတေလႆႈဝႆႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶဝ်သႂ်သေ ယူတ်းယႃပၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၶဵၼ်ႁဝ်းၼႆ တေလႆႈသမ်းယႃႁႂ်ႈၸဵဝ်းတၢႆ ၸိူင်ႉၼၼ်။

ဢၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ၊ ယဝ်ႉသမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁႃၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ၊ ယဝ်ႉႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃယိူၼ်ႉၵၼ်ႉထႅင်ႈ၊ လွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းဢွင်ႇပေႉႁဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တေလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်၊ ႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃၼႆႉၵေႃႈ တေႃႈၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ တေလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈ၊ ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၢႆးၼႄ ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇလႅင်းၸႂ် ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ။

ၸင်ႇဝႃႈ “ၵႆႇပႆႇပဵၼ်၊ ႁဵၼ်ပႆႇၸႂ်ႈ” မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိူဝ်ၽိူၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈ “ၵႃႈတႅမ်ႇတႅမ်ႇ ဝႅၼ်သုင်သုင်” ၼႆ  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သီႇရိ သိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး တီႈၶူးမေႃယႃၶဝ်ၵႂႃႇ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ မီး ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဝၼ်းလီ၊ ၸဝ်ႈဢေႃးလိယ လႄႈ ၶူးမေႃယႃ ၼၢင်းမီႇၶရႃႇ (ဢင်းၵိတ်ႉ) ၸဵမ်ၵႂႃႇလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်း သူင်ႇသင်ႇ ယိမ်းၸူမ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်မီးၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇၼႄ ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ် RCSS လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႈပူၵ်းပွင် ၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈသိုပ်ႇတွၼ်ႈသူး လႄႈ ဝႂ်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်သွၼ် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢိုတ်းသိမ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း သီႇရိ လႆႈသိုပ်ႇၸိမ်လၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ လွင်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ တေလႆႈမေႃ ၽႅၼ်၊ ၸတ်း၊ ထတ်း၊ မႄး၊ ႁၵ်ႉ၊ ၽွမ်ႉ၊ ၸွႆႈ၊ ၵႂၢင်ႈ၊ ၵႅပ်ႈ၊ ၶႅင်၊ ဢူၼ်ႈ ၼႆသေ လူင်းလင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တႄႇပိုတ်ႇ  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 April 2017 သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2017 မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ၶူးမေႃယႃ ၼေႃႇၽေႃးသႃႇၵေး လႄႈ ၶူးမေႃယႃ ၼၢင်းမီႇၶရႃႇ ၸၢဝ်းဢင်းၵိတ်ႉ 2-ၵေႃႉ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home News Health Knowledge ၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA