ပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C လႄႈယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C ပူဝ်း  ဢိၵ်ႇတင်း ယူတ်းယႃပၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသွၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 October 2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ မေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးယူႇလီ တီႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C ပူဝ်း ယဝ်ႉသေ လႆႈသိုပ်ႇသမ်းၶဵမ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 129 ၵေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈႁေႉၵင်ႈ တင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO တေဢိင်ၼိူဝ်ငၢႆးလၢႆးသေ သိုပ်ႇလူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁီး ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO  လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C ပူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ယူတ်းယႃပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ လႆႈႁူႉ ၸွမ်း ဢွၼ်ပိုၼ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

primi sui motori con e-max
You are here: Home ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C လႄႈယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း