ပၢႆးယူႇလီ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တၢင်းပဵၼ်တပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ C ယဝ်ႉ သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းမေႃယႃ ၸၢႆးၼေႃႇမိူင်း ၵွင်ႉသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်တပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း B လႄႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း C ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၾၢင်ႉ ၸိူဝ်းမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C လႄႈယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတပ်း B လႄႈ C ပူဝ်း  ဢိၵ်ႇတင်း ယူတ်းယႃပၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသွၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

ၵူၼ်းပဵၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း H1N1 မီးမွၵ်ႈ 400 ၵူၼ်းတၢႆမီးထိုင် 38

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ် 1,180-ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်းမွၵ်ႈ 400-ၵေႃႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ A(H1N1) ဝႆႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ မီးထိုင် 38-ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

မႄႈပႃးတွင်ႉ ထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈၸႂ်ႉမုၼ်ႈမဵဝ်းလႂ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး

ၼၢင်းယိင်းၵူႈၵေႃႉ တိုၼ်းၶႂ်ႈႁၢင်ႈလီၵူႈၵေႃႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁၢင်ႈႁဵတ်းၽၢင် တၢင်ႇမုၼ်ႈတႃးၽွင် ၵူႈဝၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸပ်း သၼ်ႇထေႇ (မႄႈမၢၼ်း)ၼၼ်ႉတေႉ မၢင်ၵေႃႉတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇတႃးမုၼ်ႈ တႃးၽွင်သင်။ ယွၼ်ႉၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈမၢင်ဢၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ (ၽၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်း ဢင်ႇၵႃႇလၵ်ႉၶၼႃႇ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈၼႆ ၸင်ႇလိူၵ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈ ႁဵတ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တင်းမႄႈပႃးတွင်ႉ၊ သမ်ႉတင်းလွင်ႈ ဢၼ် မႄႈပႃးတွင်ႉ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ မႃးၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၼင်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

A(H1N1) ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မေႃယႃ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸႄႈမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ A(H1N1) တီႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုလႆႈ 30-ပီႊ ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉ-8 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မၢႆ-15 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈသွင်ဝဵင်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူ

You are here: Home ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးယူႇလီ