ၶၢဝ်းတၢင်း 28-ဝၼ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ H1N1 မီးထိုင် 27-ၵေႃႉ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 21 July 2017 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 17 August 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 28-ဝၼ်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ A(H1N1) ဝႆႉယူႇတင်းမူတ်း 277-ၵေႃႉသေ ၸိူဝ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးထိုင် 27-ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူၶၢဝ်းတၢင်း 28-ဝၼ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ H1N1 မီးထိုင် 27-ၵေႃႉ

ၼၢဝ်ဝတ်းမူ (H1N1) Swine Flu

တၢင်းပဵၼ် Swine Flu ၼႆႉ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉႁွင်ႉ Swine influenza သေပဵၼ်သၢႆၽၼ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၢဝ်ဝတ်းမူ ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈမေႃၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ Swine Influenza Virus (SIV) ဢမ်ႇၼၼ် Swine-Origin Influenza Virus (S-OIV)ၼႆႉ ၵႆႉမီးတီႈမူသေ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းသၢႆၽၼ်းၼၢဝ်ဝတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ-2009 သေယဝ်ႉ ၼႂ်းသၢႆၽၼ်း SIV ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ Influenza C လႄႈ Influenza A ဢၼ်မီးသၢႆၽၼ်းၽႄ H1N1, H1N2, H2N1, H3N1, H3N2 လႄႈ H2N3 ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူၼၢဝ်ဝတ်းမူ (H1N1) Swine Flu

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ သေ မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 94-ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆ ၽၢႆႇယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ မီးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ (သွေးလွန်တုပ်ကွေး) သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7-လိူၼ်ၸမ် လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉယူႇ 1-မိုၼ်ႇ 4-ႁဵင်ပၢႆသေယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 81-ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ (Influenza A - H1N1) သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10-ဝၼ်းပၢႆ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် H1N1 ယူႇ 99-ၵေႃႉသေ မီးၵူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ 13-ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼၢဝ်ဝတ်းယႂ်ႇ သေ မီးၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 94-ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႅၵ်ႇဢၼ်တူမ်းသူပ်း (Mask) 4,600 ဢၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Organization - TYO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုဝ်ႉဢၼ်တူမ်းသူပ်း (Mask) 4,600 ဢၼ်သေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး တီႈၽၢႆႇၼႃႈ ၵႃးၵိၵ်ႉမၢၼ်ႈသူႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈမေႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် H1N1 ဢၼ်မေႃတိတ်းၸပ်းငၢႆႈ လႄႈ ၽႄႈတိူၼ်းငၢႆႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႅၵ်ႇဢၼ်တူမ်းသူပ်း (Mask) 4,600 ဢၼ်

ပၼ်ၾၢင်ႉႄႁႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် H1N1 Flu

တၢင်းပဵၼ် H1N1 Flu ၼႆႉ တေမႃးဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်  ၼ်ႂးၶၢဝ်းၽူၼ်ႄလႈ  ၶၢဝ်းၽူၼ်ၸမ်သဵင်ႈ ယဝ်ႉယဵပ်ႇၶဝ်ႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းၵတ်း။

primi sui motori con e-max

သိုပ်ႇလူပၼ်ၾၢင်ႉႄႁႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် H1N1 Flu

You are here: Home ပၢႆးယူႇလီ