တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈ 21-ၸုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ တေႃႇသူႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇလႆႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 21-ၸုမ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်၊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈတီႈလႂ်၊ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁူႉၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်း 21-ၸုမ်းၼၼ်ႉ-
 
 
1) SSPP/SSA
SSPP - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Shan State Progress Party/ Shan State Army ၊ တႆး- ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မၢၼ်ႊ- ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ/ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (ၵႅၼ်ၵၢင်မိူင်းတႆး)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 1964 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပန်ဖ - General Pang Fa)။
 
 
 
  
2) RCSS/SSA
RCSS - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Restoration Council of Shan State/ Shan State Army ၊ တႆး- ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မၢၼ်ႊ- သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- လွႆတႆးလႅင်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်မိူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 1996 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် - General Yawd Serk)၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1 ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ (Lt. Gen. Sai Yee)၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-2 ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း (Maj. Kherh Ngeun)။
 
  
3) UWSP/UWSA 
UWSP - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Unitet Wa State Party/Army ၊ တႆး- ပႃႇတီႇ/တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ မၢၼ်ႊ- ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီ/တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ၼႃႈလိၼ်ဝ၊ ဝဵင်းပၢင်ၶမ်း (ပၢင်သၢင်း)၊ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 1989 ။ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ပဝ်းယဵဝ်ႇၶျၢင်း (ပေါက်ယူချန်း - Bao Youxiang)။
 
 
 
4) NDAA-ESS
NDAA - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- National Democratic Alliance Army - Eastern Shan State ၊ တႆး- တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ - မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ မၢၼ်ႊ- မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် - ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ၼႃႈလိၼ်မိူင်းလႃး၊ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 1989 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၸၢႆးလိုၼ်း (စိုင်းလင်း - Sai Leun)။
 
 
5) MNTJP/MNDAA
MNDAA - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Myanmar National Truth and Justice Party/ Myanmar National Democratic Alliance Army ၊ တႆး- ပႃႇတီႇ လွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ/ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ၊ မၢၼ်ႊ- မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုပါတီ/ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ-1989 သေလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ (မႄးၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈ- 2009)။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၽိူင်ၵျႃးသိူင်း (ဖုန်ကြားရှင် - Pheung Kya-shin)။
 
 
6) PSLF/TNLA
TNLA - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Palaung State Liberation Front/ Ta’ang National Liberation Army ၊ တႆး- တႅဝ်းႁူမ်ႈပွတ်းပွႆႇ မိူင်းပလွင်ႈ/ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း၊ မၢၼ်ႊ- ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး/ တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 12 January 1992 တင်ႈ PSLF လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ (မႄးၵေႃႇတင်ႈ PSLF/TNLA ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈ- October 2009)။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- တႃႉဢၢႆႈၽူင်း (တာအိုက်ဖုန်း - Tar Aik Phone)။
 
 
7) PNLO/PNLA
PNLO - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Pa-O National Liberation Organisation/Army ၊ တႆး- မုၵ်ႉၸုမ်း/တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း၊ မၢၼ်ႊ- ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့/တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- Camp Laybwer မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 2009 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၶုၼ်ႇမိၼ်ႉထုၼ်း (ခွန်မြင်ႉထွန်း - Khun Myint Tun)။
 
 
 
8) WNO/WNA
WNO - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Wa National Organisation/Army ၊ တႆး- မုၵ်ႉၸုမ်း/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝ၊ မၢၼ်ႊ- ဝအမျိုးသား အဖွဲ့/တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်မိူင်း၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 29 July 1969 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- တမႁႃႇသၢင်း (မဟာဆန်း - Mahasang)။
 
 
 
9) KIO/KIA
KIO - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Kachin Independence Organisation/Army ၊ တႆး- မုၵ်ႉၸုမ်း/တပ်ႉသိုၵ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်၊ မၢၼ်ႊ- ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့/တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- လၢႆႇၸႃႇ၊ မိူင်းၶၢင် (လႅၼ်လိၼ်ၶၢင်-ၶႄႇ)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 5 February 1961 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- လႃႉယေႃႇၸွင်းႁႃး (လယော်ဇောင်းဟား - Lanyaw Zawng Hra)။
 
 
10) ULA/AA
AA - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- United League of Arakan/ Arakan Army ၊ တႆး- မုၵ်ႉၸုမ်းရၶႅင်ႇယူႇၼၢႆႉတႅတ်ႉ/ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ၊ မၢၼ်ႊ- ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်း/ ရက္ခိုင်ႉတပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ဢမ်ႇမီး (ယူႇၸွမ်း KIA တီႈလၢႆႇၸႃႇ မိူင်းၶၢင် ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 10 April 2009 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ထုၼ်းမႅတ်ႈၼၢႆႇ (ထွန်းမြတ်နိုင် -  Twan Mrat Naing)။
 
 
 
11) KNU
KNU - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Karen National Union ၊ တႆး- ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ မၢၼ်ႊ- ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- လေႃႇၶီးလႃႇ၊ ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (လႅၼ်လိၼ်ယၢင်း-ထႆး)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 05 February 1947 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုး - General Saw Mutu Sae Poe)။
 
 
  
12) KNU/KNLA PC
KNLA-PC - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Karen National Union/ Karen National Liberation Army – PC ၊ တႆး- ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (တပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ)၊ မၢၼ်ႊ- ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- လေးဝႃး၊ ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (လႅၼ်လိၼ်ယၢင်း-ထႆး)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 1949 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးထေးမွင်ႇ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဋ္ဌေးမောင် - General Saw Htay Maung)။
 
 
13) DKBA-5
DKBA - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Democratic Karen Benevolent Army -5 ၊ တႆး- တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ - တပ်ႉၸုမ်း-5 ၊ မၢၼ်ႊ- ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော် တပ်မဟာ-၅။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- သူင်ႇသီးမျႅင်ႇ၊ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (လႅၼ်လိၼ်ယၢင်း-ထႆး)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- August 2010 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃးလႃးပွႆႇ (ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားဖွယ် - Brigadier General Saw Lah Pwe / Bo Nat Khann Mway - သဵင်ႈ)  ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃးမူဝ်ႇသျေး (ဗိုလ်ချုပ် စေားမိုရှေး - Major General Saw Mo Shay) သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်။ 
 
  
14) KNPP/KA
KNPP - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Karenni National Progressive Party/ Karenni Army ၊ တႆး- ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်/ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင်၊ မၢၼ်ႊ- ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ/ ကရင်နီ တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ၺႃႉမူဝ်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် (လႅၼ်လိၼ်ယၢင်း-ထႆး)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 1949 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ-  ၶုၼ်းဢေႇပႄႇလ်တုၺ်ႉ (အေဘယ်တွိ - Abel Tweed)။
 
 
15) NMSP
NMSP - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- New Mon State Party ၊ တႆး- ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ၊ မၢၼ်ႊ- မွန်ပြည်သစ်ပါတီ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- Ye Chaung Phya ၊ မိူင်းမွၼ်း။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 20 July 1958 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ - ၼၢႆႇထေႃးမုၼ်ႇ (နိုင်ထောမွန် - Nai Htaw Mon)။
 
 
 
 
16) ABSDF
ABSDF - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- All Burma Students' Democratic Front ၊ တႆး- တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႊ- မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ဢမ်ႇမီး (တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-ဢိၼ်ႇတိယ-ၶႄႇ)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 01 November 1988 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ယႄးပေႃႇတၢၼ်ႇၶႄး (ရဲဘော်သံခဲ - Yebaw Than Khe)။
 
 
17) CNF
CNF - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Chin National Front/ Chin National Army ၊ တႆး- တႅဝ်းႁူမ်ႈ/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း၊ မၢၼ်ႊ-  ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး/တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ဝဵင်းႁႃးၶႃး၊ မိူင်းၶျၢင်း။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 20 March 1988 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ပူးၼၢၼ်းလျႅၼ်ႇထၢၼ်ႇ (ပူးနန်းလျန်ထန် - Pu Nang Lian Thang) လႄႈ ပူႇၸိၼ်ႇၵျူင်း (ပူဇင်ကျုံး - Pu Zing Cung)။
 
 
 
18) ALP/ALA 
ALP - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Arakan Liberation Party/ Arakan Liberation Army ၊ တႆး- ပႃႇတီႇ/တပ်ႉသိုၵ်း ပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မၢၼ်ႊ- ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ/တပ်မတော်။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 20 November 1968 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၶၢႆႇလေးၶၢႆႇ (ခိုင်လေးခိုင် - Khine Ray Khine)၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1 ၶၢႆႇထုၼ်းဝုၼ်း (ခိုင်ထွန်းဝင်း -Khine Tun Win)၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-2ၸူဝ်းၼၢႆႇဢွင်ႇ  (ခိုင်စိုးနိုင်အောင် - Khaing Soe Naing Aung) လႄႈ ၶၢႆႇလေးၶၢႆႇ (ခိုင်လေးခိုင် - )။
 
 
19) ANC
ANC - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Arakan National Council ၊ တႆး- ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ၊ မၢၼ်ႊ- ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားကောင်စီ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- မိူင်းရၶႅင်ႇ။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- 2004 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမွင်ႇ (ဒေါက်တာခင်မောင် - Dr. Khin Maung)။
 
 
 
 
20) LDU
LDU - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- Lahu Democratic Unioni ၊ တႆး- ႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉလႃးႁူႇ၊ မၢၼ်ႊ- လားဟူဒီမိုကရက်တစ်သမဂ္ဂ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- (?)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- (?)။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်- ၵျႃႇၶုၼ်သႃႇ။
 
 
 
 
 
21) NSCN-K
NSC-K - Flag
ၸိုဝ်ႈယၢဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ- National Socialist Council of Nagaland–Khaplang ၊ တႆး- ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႇၵ၊ မၢၼ်ႊ- နာဂ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ- တႃႇၵႃႇ(Taga)၊ ၵႄႈၵၢင်လွႆႁူးၵွင်း၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် (လႅၼ်လိၼ်ၶၢင်-ဢိၼ်ႇတိယ)။ ၵေႃႇတင်ႈမိူဝ်ႈ- January 31, 1980 ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ- ၵပ်ႉပလၢၼ်ႇ (ကပ်ပလန် - Sangwang Sangnyu Khaplang – S.S. Khaplang - သဵင်ႈ) လႄႈ Khango Konyak ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ႈဝႆႉ။
 
 
မၢႆတွင်း/ 
ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 21-ၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ 4-ၵိပ်ႇ
 
UNFC - Flag
1) United Nationalities Federal Council – UNFC (February 2011) ၸိုဝ်ႈတႆး- ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႊ- ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ။ လုၵ်ႈၸုမ်းပဵၼ်- (ၵ)KNPP/KA (ၶ)NMSP (င)ANC (ၸ)LDU (သ)SSPP/SSA (ယွၼ်းဢွၵ်ႇ UNFC 12 Aug 2017)
 
 
 
 
Signing NCA
2) The Nationwide Ceasefire Agreement: Ethnic Armed Organizations – NCA: EAOs-8 (15 October 2015) ၸိုဝ်ႈတႆး- ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8-ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႊ- တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသော လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား ၈-ဖွဲ့။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်- (ၵ)RCSS/SSA (ၶ)KNU (င)KNU/KNLA PC (ၸ)DKBA (သ)PNLA/PNLO (ၺ)ALP/ALA (တ)CNF (ထ)ABSDF 
 

FPNCC-Group
3) Federal Political Negotiation Consultative Committee – FPNCC (19 April 2017) ၸိုဝ်ႈတႆး- ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႊ- ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီး 7-ၸုမ်းၶဝ်ႈပႃး- (ၵ)UWSP/UWSA (ၶ)SSPP/SSA (င)KIO/KIA (ၸ)NDAA-ESS (သ)MNTJP/MNDAA (ၺ)PSLF/TNLA (တ)ULA/AA

 
4) WNO/WNA လႄႈ NSCN-K သွင်ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းၵိပ်ႇလႂ်


ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈ - ၸၢႆးတႆးမၢဝ်း
 
primi sui motori con e-max
You are here: Home EAOs